МЖСПП: Ќе се изработува стратегија за идентификација на локација контаминирана со жива и ќе се тестира во ОХИС

Од:

Министерството за животна средина и просторно планирање, преку Канцеларијата за POPs, пристапува кон изработка на национален имплементационен план за редукција и елиминација на жива, пред се на една пилот локација во историскиот ОХИС, а потоа и на ниво држава – истакна министерот Нуредини во обраќањето на воведниот настан од проектот за „Зајакнување на националните капацитети за имплементација на Минамата конвенцијата за жива со фокус на изработка на стратегија за идентификација на локација контаминирана со жива“.

„Минатата конвенцијата за жива ја потпишавме во јули 2014 година, а во 2020 година со Законот за ратификација ја ратификувавме и со тоа станавме полноправна членка на овој меѓународен договор. Целта на Конвенцијата е да придонесе кон минимизирање на штетните ефекти на живата врз животната средина и здравјето на луѓето, како во национални и регионални, така и во глобални рамки.

Имајќи го предвид мултисекторскиот аспект на примената и присуството на живата во сите сфери на човековото живеење (индустрија, здравство, економија, финансии, земјоделство, наука, невладин сектор), соработката помеѓу сите релевантни чинители во земјата е клучна и треба да придонесе кон успешно реализирање на предвидените активности на проектот. Таквата соработка ќе обезбеди квалитетна база на податоци како појдовна основа за дефинирање на конкретни акции што ќе бидат преточени во национален имплементационен план за редукција и елиминација на жива во земјата. Живата е исклучително опасна по здравјето на луѓето и животните и бара разработен стратешки пристап за идентификација на контаминиран терен“, велат од МЖСПП.

Изработката на Стратегија за идентификација на локација контаминирана со жива и нејзина практична примена на избрана пилот локација во поранешниот гигант Охис е фифнансиски поддржана од Фондот на специфичната меѓународна програма на Минамата конвенцијата во рамките на Програмата за животна средина на Обединетите Нации (УНЕП).

Министерството за животна средина и просторно планирање активно работи на спроведување на повеќе глобални договори поврзани со управувањето со хемикалии во текот на целиот нивен животен циклус. Северна Македонија е потписички на повеќе мегународни договори со кои се уредува и олеснува безбедното справување со опасните хемикалии, прекуграничното пренесување на опасен отпад и негово складирање, како што се Монтреалскиот протокол, Стокхолмската, Ротердамската и Базелската конвенција и низа други не помалку важни меѓународни иницијативи, додаваат од МЖСПП.

Би можело да ве интересира

Министерството за животна средина: Од 1 јануари стапува на сила Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад

Ана Ололовска

Нуредини: Првиот контејнер со контамирана земја од ОХИС замина за Германија

Ана Ололовска

Се истражува загаденоста на Пеленица

Ана Ололовска

Министерство за животна средина: И градот Охрид добива мониторинг станица за квалитет на воздухот

Ана Ололовска

Нуредини: Кањонот Матка како заштитено подрачје има можности да стане една од главните туристички еко дестинации во државата

Ана Ололовска

Нуредини: Интензивни разговори за предизвиците од глобалната енергетска криза, можностите за надминување и ориентираност кон чисти енерги

Ана Ололовска