Владата донесе нови одлуки за кадровски решенија во повеќе институции

Од:

На денешната седница Владата ги прифати предлог решенијата на владината Комисија за именувања и донесе повеќе одлуки.

dobivaj vesti na viber

Меѓу одлуките за именувања се следните: Александар Цуцулоски, да го отповика од должноста вршител на должноста член на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.

-Мухамед Љамалари, да го избере за член на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.

-Владата на Република Северна Македонија заклучи да му препорача на Надзорниот одбор на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје да го разреши од должноста член на Управниот одбор на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје Драги Цветковски, а за нов член на Управниот одбор да го избере Нуредин Фетаи.

-Врз основа на член 49 став 4 од Законот зa Народната банка („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 123/2012, 43/2014, 153/2015, 6/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија заклучи да му предложи на Собранието на Република Северна Македонија за неизвршни членови на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија, со мандат од седум години да ги именува: Борче Треновски, Никола Поповски и Марјан Петрески.

-Исни Јакупи да го именува за директор на Управата за водостопанство, орган во состав на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

-Татијана Лалчевска да ја именува за директор на ЈП Службен весник на Република Северна Македонија.

-Наташа Јанковска да ја разреши од должноста член на Советот за стручно образование и обука, претставник од Министерството за образование и наука, на нејзино барање.

-Снежана Костовска Фрчковска да ја именува за член на Советот за стручно образование и обука, претставник од Министерството за образование и наука.

-За членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државното средно училиште – Регионален центар за стручно образование и обука „Моша Пијаде“ Тетово, да ги именува: Арбен Несими, Горан Савески и Душко Коцески.

-Од должноста членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје, да ги разреши Славче Ивчевски и Елена Стефановска, а за членови да ги именува: Елена Стефановска, Симона Јовевска и Натали Папакоч.

-Владата заклучи на Славчо Ѓоргиоски, Влатко Јовановски и Кристијан Талески да им утврди престанок на мандатот како членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Прилеп.

-Владата на Северна Македонија заклучи на Миле Велкоски, Николина Недеска и Кире Северкоски да им утврди престанок на мандатот, членови на Управниот одбор- претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница Прилеп.

-Миле Велковски, Кристијан Талески и Николина Недеска да ги именува за членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Прилеп.

-Владата се информираше за оставката од Даниел Димевски од должноста претседател на Комисијата за евалуација на предлог – листата на спортски ваучери и врз основа на член 14-г став 9 од Законот за спорт, на органот на државната управа надлежен за работите од областа на спортот за формирање на Централна комисија за евалуација на предлог – листата, за период од четири години (Агенција за млади и спорт), Владата ги предложи: за претседател Огнен Стојановски и за членови: Ѓорѓи Тасев, Наташа Смилевска, Нијази Елмазов, Дриљон Леши, Иван Миноски и Бејтула Емини.

-Ивана Костовска, да ја разреши од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Иван Георгиев“– Пехчево на нејзино барање, а за член на Управниот одбор да го именува Петар Цветковски.

-Славе Јорданов да го разреши од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Велес на негово барање, а за член на Управниот одбор да го именува Марјан Габеров.

-Јане Андовски да го разреши од должноста член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип – стручeн работник од центарот за социјална работа, поради постоење на состојба на судир на интереси на негово барање, а за член на Управниот одбор да ја именува Снежана Петрушев.

-Александар Костадинов, да го разреши од должноста член на Орган за надзор на ЈУ Центар за социјална работа Виница на негово барање поради постоење на состојба на судир на интереси, а за член на Органот за надзор да ја именува Ленка Павлова.

-Арјан Даци, да го разреши од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат – максилофацијална хирургија – „Академик Илија Васков“ поради постоење на состојба на судир на интереси, а за член на УО да го именува Шкељким Селими.

-Шкодране Дарлишта да ја разреши од должноста вд директор на ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје поради постоење состојба на судир на интереси.

-Амар Даут да го именува за вд директор на ЈУ од областа на здравството за потребите на ЈЗУ универзитетски клиники, завод и ургентен центар Скопје.

-Љупчо Павловски да го разреши од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта на негово барање.

-Стојанче Манев да го именува за член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта.

-Даут Хајрулахи да го разреши од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта.

-Илир Селмани да го именува за член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта.

-Билјана Симонова – Тасева да ја разреши од должноста член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о. на нејзино барање поради постоење на состојба на судир на интереси, и

-За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес да го именува: Александар Јаковлевски.

Би можело да ве интересира

СОЗР на Влада: Вработени на Службата за заеднички работи беа логистика на бројната делегација Софија

Службеници во Владата како новинари, на државен трошок престојувале во Софија тврди ВМРО-ДПМНЕ

Влада: Утврдена делегацијата за Стратешкиот дијалог со САД

Катерина Павлова-Николовска

Ковачевски – Столтенберг: Отворени врати за нови членки во НАТО е вредност која треба да се продолжи

А1он

Средба Грковска – Кирс: Податоците кои се однесуваат на трошењето на јавните средства мора да бидат јавни

Ана Ололовска

Укината е одлуката за ограничување на извозот на масло од сончоглед

А1он