Продолжување на роковите за поднесување на барање за остварување на правото за пензија

Од:

Владата денеска донесе Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба со цел продолжување на роковите за поднесување на барање за остварување на правата кои произлегуваат од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување. Согласно оваа уредба, се продолжуваат роковите за постапување на Фондот на ПИОСМ при остварување на право на старосна пензија од вториот пензиски столб и роковите за издавање на потврда од Фондот на ПИОСМ дека членот на пензискиот фонд нема остварено право на пензија поради неисполнување на условите по однос на должината на пензискиот стаж и нејзино доставување до пензиските друштва, а се со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор.

Денеска е донесена и Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба.
Донесувањето на оваа уредба е со цел продолжување на роковите за примената на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, додека трае вонредната состојба. Имено, со оваа уредба се продолжуваат роковите во постапката во: постапка по барање за добивање на дозвола за основање на друштво и барање за одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и барање за запишување на задолжителен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови; постапка за запишување на агент во регистарот на агенти; постапка за полагање на испитот на агенти; поведување на управен спор против решение на Агенцијата со кое се одбива барањето за полагање на испит на агенти, доколку кандидатот не ги исполнува условите за полагање на испит; поведување на управен спор против решение на Агенцијата со кое се изрекува забрана за полагање на испит во траење од три години; поведување на управен спор против решение на Претседателот на Советот на Агенцијата со кое се продолжува полагањето на испитот за агенти; постапка за донесување на решение од страна на Советот на експерти на Агенцијата за одземање на уверението за положен испит на агент и за поведување на управен спор против ова решение, а со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор.

Владата денеска ја донесе и Уредбата со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување за време на вонредна состојба за да се продолжат роковите за поднесување на барање за остварување на правата кои произлегуваат од областа на пензиското и инвалидското осигурување односно правото на утврдување на својство на осигуреник, право на старосна пензија, семејна пензија, правото на инвалидска пензија, правата согласно договорите за социјално осигурување, продолженото социјално осигурување, професионалната рехабилитација, правата кои се поврзани со непосреден лекарски преглед од страна на Комисијата за оцена на работна способност, Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа и Комисијата за задолжителен контролен преглед, правото за сместување во домови и станови за корисници на пензија, роковите за внесување на податоците во матичната евиденција, роковите за користење и губење на правата а се со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор.

На оваа седница е донесена и Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба со цел продолжување на роковите за поднесување на барање за остварување на правата кои произлегуваат од областа на вработувањето на инвалидните лица односно се одлагаат роковите за правата чие остварување е поврзано со непосреден преглед на Комисијата за оцена на работна способност на Фондот, роковите за исполнување на условите за задржување на статусот на заштитно друштво доколку дојде до промена на условите, роковите за донесување на решение за доделување на средствата од Посебниот фонд како и роковите за враќање на средства по донесено решение за враќање со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор.

Би можело да ве интересира

Влада: Постапките за избор на органи на универзитетите ќе продолжат 30 дена по крајот на вонредната состојба

А1он

Влада: 30 милиони денари наменети за здруженија и фондации за справување со корона кризата

А1он

За еден ден поднесена 451 прекршочна пријава за неносење лична заштита

А1он

Човек ја гаѓал Владата со јајца

А1он

Влада: За продолжениот викенд се забранува работа за текстилните и кожарските фабрики во Штип

А1он

Селекцијата за Спортската академија ќе се врши на отворени терени, дезинфекција на реквизитите по секоја употреба

Ана Ололовска