Државниот завод за ревизија ги објави ревизорските извештаи на Апелацискиот суд Скопје

Од:

Државниот завод за ревизија (ДЗР) денеска на веб-страницата ги објави ревизорските извештаи на Апелацискиот суд Скопје.

dobivaj vesti na viber

Цел на ревизијата, како што посочи ДЗР, е дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања и дали активностите, финансиските транскации и информациите во истите се во согласност со законската регулатива.

Согласно ревизијата на финансиските извештаи заедно со ревизијата на усогласеност за сметката на основен буџет (631) за 2020 година како клучна утврдена состојба е неевидентирање на побарувањата по основ на изречени паушали од судски одлуки, како трошоци во постапките.

– Изразивме мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај, додека за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики изразивме поволно мислење. Како клучна препорака е воспоставување на целосна, точна и навремена сметководствена евиденција на ненаплатените побарувања по основ на судски паушал и нивно прикажување во финансиските извештаи на субјектот, наведува ДЗР.

Како клучна системска слабост се наведува недонесен акт од страна на Врховен суд со кој треба да се утврди висината и начинот на определување на паушалите како трошоци во постапките, по која треба да постапуваат и одлучуваат судиите.

Во однос на ревизијата на сметката на основен буџет (603) за 2020 година утврдено е дека не се применуваат во целост пишаните интерни процедури за редовна и целосна сметководствена контрола, неевидентирани обврски кои се однесуваат на известувачкиот период, односно во периодот кога настанале и нецелосно спроведен попис на обврските.

– Изразивме поволно мислење за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај, како и за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики изразивме мислење без резерва. Препорака – целосна примена на интерните процедури и функционирање на системот на внатрешни контроли, редовно и навремено евидентирањето на обврските спрема добавувачите и целосна примена на правилата за вршење попис на обврските од страна на пописната комисија за утврдување на правниот основ, потеклото, старосната структура и причините за неизмирените обврски, се вели во соопштението од ДЗР.

Како клучна системска слабост се посочува различно уредување на начинот на пресметка на додатокот за работното искуство со одредбите на Законот за платите на судиите и Законот за судската служба.

Би можело да ве интересира

ДЗР: Од почетокот на пандемијата 17.000 луѓе останале без работа

Горан Наумовски

Државниот завод за ревизија до Собранието ја достави Годишната програма за работа

А1он

Собранието ја заврши расправата по Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2020 година

А1он

Камчев повторно се обиде со гаранција да излезе од „Шутка“, но Апелација одлучи да остане во притвор

Државната ревизија со забелешки за исплаќањето хонорари и евидентирањето на приходите во НОБ

Катерина Павлова-Николовска

Конференција „Кон отчетни јавни претпријатија“: Потребни се антикорупциски мерки за јавни набавки

А1он